carlina1.jpg (16384 bytes)Kanalvolden mellem Løgstør og Lendrup.

Adgang: Der er mulighed for at komme ud på kanalvolden 2 steder:
1. Man kan parkere bilen ved Limfjordmuseet i Løgstør og derefter spadsere over gangbroen og ud på kanalvolden.
2.Ønsker man at starte ved Lendrup, hvor floraen faktisk er mest interessant, skal man fra Løgstør - Ranum landevej dreje ned til Lendrup Strand. Umiddelbart før man når sommerhusområdet ved Lendrup, kører man op ad bakke mod en lille fyrreplantage. I kanten af denne svinges til højre ned mod de gamle fiskerhuse. Følges vejen - der snart bliver til grusvej - kommer man ud til de gamle kanalbetjent-boliger. Her er der en lille P-plads og en dæmning over kanalen til kanalvolden.

Beskrivelse: Arbejdet med anlæggelse af den 4,4 km lange Frederik d. VII's kanal blev påbegyndt i 1856 og afsluttet i 1861. Den opgravede limsten blev kastet op til en 4-5 meter høj og ca. 25 meter bred vold ud mod Løgstør bredning. På ydersiden af volden findes dels en fin strandeng med småsøer og loer og dels et ret bredt strandvoldsareal.
Kanalvoldens vegetation er meget spændende og præget af limstenen. Her findes sjældenheder som Hvidgrå Draba, Smalbægret Ensian, Vår-Potentil, Bakke-Jordbær, og i og omkring småkrat kan bl.a. ses Dunet Gedeblad og Sump-Hullæbe.
Glaucium.jpg (24102 bytes)Den meget sjældne og smukke Hornskulpe vokser fåtalligt et par steder på strandvolden og har her sin østligste forekomst i Danmark.

Læs mere om kanalvolden og dens planter i  Jens Christian Schou, 1981: Floraen ved Frederik VII´s kanal. Flora og Fauna 87:2-3 s. 31.

Floralister 1/8-1980

Achillea millefolium      Alm. Røllike          
Acinos arvensis           Voldtimian            
Agrimonia eupatoria       Almindelig Agermåne   
Agrostis stolonifera      Krybhvene             
Agrostis tenuis           Alm. Hvene            
Ammophila arenaria        Sand-hjælme           
Anagallis arvensis        Rød Arve              
Anchusa arvensis          Krumhals              
Angelica sylvestris       Skov-angelik          
Anthemis tinctoria        Farve-gåseurt         
Anthoxanthum odoratum     Vellugtende Gulaks    
Anthriscus sylvestris     Vild Kørvel           
Anthyllis vulneraria *    Rundbælg              
Arabidopsis thaliana      Gåsemad               
Arctium minus *           Liden Burre           
Arenaria serpyllifolia    Alm. Markarve         
Armeria maritima          Engelskgræs           
Armoracia rusticana       Peberrod              
Arrhenatherum elatius     Draphavre             
Artemisia absinthium      Have-malurt           
Artemisia campestris      Mark-bynke            
Artemisia vulgaris        Grå Bynke             
Arum alpinum ssp. danicum B*               Dansk Ingefær         
Aster tripolium           Strand-asters         
Astragalus glycyphyllus   Sød Astragel          
Atriplex littoralis       Strand-mælde          
Atriplex longipes ssp. longipes Stilk-mælde           
Atriplex patula           Svine-mælde           
Atriplex prostrata     Udstrakt Mælde        
Bellis perennis           Tusindfryd            
Berteroa incana           Kløvplade             
Blysmus compressus        Fladtrykt Kogleaks    
Blysmus rufus         Rødbrun Kogleaks      
Botrychium lunaria Alm. Månerude         
Brassica napus ssp. napus Raps 
Briza media               Hjertegræs            
Bromus arvensis      Ager-hejre            
Bromus erectus            Opret Hejre           
Bromus hordeaceus         Blød Hejre            
Bromus hordeaceus ssp. thominii   Liggende Hejre        
Cakile maritima ssp. maritima            Strandsennep
Campanula rapunculoides   Ensidig Klokke, Havepest               
Campanula rotundifolia    Blåklokke, Liden Klokke
Capsella bursa-pastoris   Hyrdetaske            
Carex arenaria            Sand-star             
Carex caryophyllea      Vår-star              
Carex distans             Fjernakset Star       
Carex flacca              Blågrøn Star          
Carex hirta               Håret Star            
Carlina vulgaris          Bakketidsel           
Carum carvi               Kommen
Centaurea jacea           Alm. Knopurt          
Centaurea scabiosa        Stor Knopurt          
Centaurium erythraea    Mark-tusindgylden     
Cerastium fontanum ssp.vulgare var.vulgare Almindelig Hønsetarm   cirsacau.jpg (22054 bytes)
Cerastium semidecandrum   Femhannet Hønsetarm   
Chenopodium album         Hvidmelet Gåsefod     
Chenopodium glaucum       Blågrøn Gåsefod       
Cichorium intybus         Cikorie               
Cicuta virosa             Gifttyde              
Cirsium acaule          Lav Tidsel            
Cirsium arvense           Ager-tidsel           
Cirsium vulgare           Horse-tidsel          
Cochlearia officinalis    Læge-kokleare         
Cotoneaster horizontalis      
Crataegus laevigata       Alm. Hvidtjørn        
Crataegus monogyna       Engriflet Hvidtjørn   
Cynosurus cristatus       Alm. Kamgræs          
Dactylis glomerata        Alm. Hundegræs        
Daucus carota             Vild Gulerod          
Deschampsia flexuosa      Bølget Bunke          
Descurainia sophia        Finbladet Vejsennep,barberforstand     
Diplotaxis muralis       Mursennep             
Diplotaxis muralis var. caulescens              
Draba incana            Hvidgrå Draba         
Echium vulgare            Slangehoved           
Elytrigia junceiformis (Elymus farctus)  Strand-kvik           
Elytrigia repens         Alm. Kvik             
Epipactis palustris     Sump-hullæbe          
Equisetum arvense         Ager-padderok         
Erodium cicutarium        Hejrenæb              
Erophila verna            Vår-gæslingeblomst    
Euphrasia nemorosa        Kort Øjentrøst        
Festuca ovina             Fåre-svingel          
Festuca rubra            Rød Svingel           
Festuca trachyphylla      Bakke-svingel         
Filipendula ulmaria       Alm.mjødurt           
Filipendula vulgaris    Knoldet Mjødurt       
Fragaria vesca            Alm. Jordbær          
Fragaria viridis        Bakke-jordbær
Galeopsis bifida          Skov-hanekro          
Galium aparine            Burre-snerre          
Galium sterneri         Liden Snerre          
Galium verum              Gul Snerre            
Gentianella amarella  Smalbægret Ensian     
Geranium molle            Blød Storkenæb        
Geranium pusillum         Liden Storkenæb       
Geranium robertianum      Stinkende Storkenæb   
Geum urbanum              Feber-nellikerod      
Glaucium flavum         Hornskulpe            
Glaux maritima            Sandkryb              
Helictotrichon pratense   Eng-havre             
Heracleum pubescens       Kæmpe-bjørneklo       
Hieracium pilosella L.    Håret Høgeurt         
Hippophae rhamnoides      Havtorn               
Holcus lanatus            Fløjlsgræs            
Honckenya peploides       Strandarve            
Hypericum perforatum      Prikbladet Perikon    
Jasione montana           Blåmunke              
Juncus gerardii           Harril
Juniperus communis        Ene  
Knautia arvensis          Blåhat
Lamium amplexicaule       Liden Tvetand         
Lamium purpureum ssp. hybridum             Fliget Tvetand        
Lathyrus pratensis        Gul Fladbælg          
Leucanthemum vulgare      Hvid Okseøje          
Leymus arenarius          Marehalm              
Linaria vulgaris          Alm. Torskemund       
Linum catharticum         Vild Hør              
Lolium perenne            Alm. Rajgræs          
Lonicera xylosteum      Dunet Gedeblad        
Lotus corniculatus        Alm. Kællingetand     
Luzula campestris         Mark-frytle           
Malus sylvestris          Skov-æble, Vild Æble  
Malva neglecta            Rundbladet Katost     
Malva sylvestris          Alm. Katost           
Medicago lupulina         Humle-sneglebælg      
Myosotis ramosissima      Bakke-forglemmigej    
Nardus stricta            Katteskæg             
Ononis repens             Mark-krageklo         
Papaver argemone          Kølle-valmue          
Papaver dubium            Gærde-valmue          
Pastinaca sativa          Pastinak              
Phleum bertolonii        Knold-rottehale       
Phleum pratense           Eng-rottehale         
Phragmites australis      Tagrør
Pimpinella saxifraga      Alm. Pimpinelle       
Plantago lanceolata       Lancet-vejbred        
Plantago major            Glat Vejbred          
Plantago maritima         Strand-vejbred        
Plantago media          Dunet Vejbred         
Poa annua Enårig Rapgræs        
Poa compressa             Fladstrået Rapgræs    
Poa pratensis             Eng-rapgræs           
Poa trivialis             Alm. Rapgræs          
Polygala vulgaris         Alm. Mælkeurt         
Polygonum aviculare       Vej-pileurt           
Polygonum aviculare ssp. heterophyllum var. crassifolium         
Polygonum oxyspermum              Strand-pileurt        
Potentilla anserina       Gåse-potentil         
Potentilla reptans        Krybende Potentil     
Potentilla tabernaemontani               Vår-potentil          
Puccinellia maritima      Strand-annelgræs      
Pyrus communis            Pære 
Ranunculus acris          Bidende Ranunkel      
Ranunculus bulbosus       Knold-ranunkel        
Ranunculus repens         Lav Ranunkel          
Rhinanthus minor ssp. elatior              Sommer-skjaller       
Rosa canina ssp. canina   Glat Hunde-rose       
Rosa dumalis ssp. dumalis Blågrøn Rose          
Rosvillosssp. mollis Blød Filtrose         
Rubus caesius             Korbær
Rumex acetosella          Rødknæ
Rumex crispus             Kruset Skræppe        
Rumex thyrsiflorus        Dusk-syre             
Ruppia maritima          Alm. Havgræs          
Sagina maritima         Strand-firling        
Sagina nodosa           Knude-firling         
Sagina procumbens         Alm. Firling          
Salicornia europaea      Kveller               
Salix repens              Krybende Pil          
Salsola kali                Sodaurt
Sambucus nigra            Alm Hyld              
Saxifraga granulata       Kornet Stenbræk       
Scirpus maritimus         Strand-kogleaks       
Scirpus tabernaemontani   Blågrøn Kogleaks      
Sedum acre                Bidende Stenurt       
Senecio jacobaea          Eng-brandbæger        
Senecio sylvaticus        Skov-brandbæger       
Senecio vernalis          Vår-brandbæger        
Senecio viscosus          Klæbrig Brandbæger    
Senecio vulgaris          Alm. Brandbæger       
Silene alba               Aften-pragtstjerne    
Silene conica             Kegle-limurt          
Silene dioica             Dag-pragtstjerne      
Silene vulgaris           Blæresmælde           
Silene vulgaris ssp. maritim           Strand-limurt         
Sisymbrium officinale     Rank Vejsennep        
Solanum dulcamara         Bittersød Natskygge   
Sonchus arvensis          Ager-svinemælk        
Sonchus asper             Ru Svinemælk          
Sonchus oleraceus         Alm. Svinemælk        
Sorbus intermedia         Selje-røn, Bornholmsk Røn              
Spergularia media         Vingefrøet Hindeknæ   
Stellaria media           Alm. Fuglegræs        
Suaeda maritima           Strandgåsefod         
Taraxacum sp.             Løvetand              
Thlaspi arvense           Alm. Pengeurt         
Thymus serpyllifolia      Smalbladet Timian
Trifolium arvense         Hare-kløver           
Trifolium fragiferum      Jordbær-kløver        
Trifolium medium          Bugtet Kløver         
Trifolium pratense        Rød-kløver            
Trifolium repens          Hvid Kløver           
Triglochin maritimum      Strand-trehage        
Tripleurospermum inodorum Lugtløs Kamille       
Tussilago farfara         Følfod
Urtica dioica             Stor Nælde            
Valerianella locusta      Tandfri Vårsalat      
Veronica agrestis         Flerfarvet Ærenpris   
Vicia cracca              Muse-vikke            
Viola arvensis            Ager-stedmoderblomst  
Viola hirta             Håret Viol            
Zostera marina            Alm. Bændeltang, Ålegræs